ഹുസെെനി(റ)ന്റെ ശിരസ്സ്ബുല്‍ബുല്‍ , ഫെബ്രുവരി ,പുസ്തകം 25, ലക്കം 4 ,താരിഖുബ്നു അസാകിര്‍

Instagram