ഹവാല ഫണ്ടുകള്‍ക്ക യു.‍ഡി.എഫിന്റെ ഒത്താശചിന്ത,പുസ്തകം 41 ലക്കം 13, നവംബ‌ര്‍ 12 / ലേഖനം /രാഷ്ട്രിയം / യു.ഡി.എഫ്

Instagram