സ്വാതന്ത്രം ലഭിച്ചു പക്ഷേ പിത്രവ്യന്‍ മരിച്ചുനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 7 ,ജൂലെെ /മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram