സ്വലാത്ത് ,വ്യക്തിത്വാംഗീകാരത്തിന്റെ സാക്ഷിപത്രംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 35, ലക്കം 7,മെയ്/പഠനം /സ്ലാത്തിന്റെ മഹത്വം

Instagram