സ്വര്‍ഗ്ഗരതിയും ഇനി നിയം വിധേയംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 4, ജൂലായ്/ലേഖനം /സ്വര്‍ഗ്ഗരതി

Instagram