സ്വര്‍ണ്ണപഞ്ജരങ്ങളിലുറങ്ങുന്ന പഞ്ചവര്‍ണ്ണക്കിളികള്‍തിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram