സ്മാരകശിലകള്‍ -ഒരു പഠനംഭാഷാപോഷിണി, പുസ്തകം 2 ലക്കം 4 ‍‍ഡിസംബര്‍ -ജനുവരി / പഠനം / പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള / സ്മാരകശിലകള്‍

Instagram