സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്‍റെ ശില്‍പ്പിതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram