സൈനിക പരിശീലനത്തില്‍സത്യധാര. പുസ്തകം-9 ലക്കം 11 ജനുവരി 1-15/നോവല്‍

Instagram