സൂതികയുടെ മകല്ലംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 2 , ലക്കം 11, നവംബര്‍ /വെെദ്യ പംക്തി

Instagram