സുരയ്യ എന്ന വഴികാട്ടിചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-5, സപ്തംബര്‍ 13-19 കവിത

Instagram