സീതിസാഹിബും അനാഥകുട്ടികളുംതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram