സല്‍ക്കര്‍മ്മോപദേശവും ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗനിരോധവുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 9, സെപ്തംബര്‍ /ലേഖനം/ഗുണപദേശം

Instagram