സര്‍വ്വമത സത്യവാദം ഇസ്ലാമില്‍ബലാഗ് ,ജനുവരി , പുസ്തകം 18 , ലക്കം 1 ,ഇ്സലാം വഹ്യിലൂടെ മാത്രം

Instagram