സമുദായോത്തേജകനായ വക്കം മൗലവിതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജുബിലി സോവനീര്‍ 1970  

Instagram