സമുദായോത്തേജകനായ വക്കം മൗലവികേരളം, നേതാവ്, വക്കം മൗലവി, മുസ്‌ലിം ലീഗ് സോവനീര്‍, ഇസ്ലാം, കേരളം,

Instagram