സമഖ്ശരിനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38 , ലക്കം 5 , നവംബര്‍ /പഠനം/സമഖ്ശരി

Instagram