ശ്രിനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അന്ത്യദിനങ്ങള്‍ഭാഷാപോഷിണി ,പുസ്തകം 38, ലക്കം 12 ഡിസംബര്‍ / വ്യക്തി സ്മരണ / ശ്കീ നാരായണ ഗുരു

Instagram