ശീഇസം . അലി (റ) നിരപരാധിനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 9 ,സെപ്തംബര്‍ /ലേഖനം /ശീഇസം

Instagram