ശിശു ഗര്‍ഭാശയത്തില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടാല്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 2 , ലക്കം 4,ഏപ്രില്‍ /വെെദ്യ പംക്തി

Instagram