ശരീഅത്ത് വിവാദത്തില്‌മുസ്ലീംലീഗ് കൂടുതല്‌ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട്മാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 14 നവംബര്‍ 1 /ലേഖനം / ശരീഅത് സംരക്ഷണം / മുസ്ലീം ലീഗ്

Instagram