ശരീഅത്ത് വിവാദം , ത്രിശങ്കു സ്വര്‍ഗത്തിലായ മാര്‍ക്സിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടിമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 9 ആഗസ്റ്റ് 15 /ലേഖനം / ശരീഅത് വിവാദം

Instagram