വ്രതകാലത്തെ ഭക്ഷണക്രമവും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-13, ഒക്‌ടോബര്‍ 8-14 ലേഖനം

Instagram