വ്യഥയുറങ്ങുന്ന പാളങ്ങള്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-34, ഏപ്രില്‍ 3-9 നോവല്‍-5

Instagram