വൈക്കം ബഷീറെന്ന ജീനിയസ് മുനാഫിഖുകള്‍ക്ക് നല്കുന്ന പാഠംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 9 ആഗസ്റ്റ് 15 /ലേഖനം / ശരീഅത് വാദം

Instagram