വേദക്കാരില്‍ ചിലരുടെ നീതി ബോധംബലാഗ് ,ഒക്ടോബര്‍ , പുസ്തകം 17 , ലക്കം 10 ,സൂറത്ത് മാഇദ

Instagram