വിലക്കപ്പെട്ട മഹത്വവത്കരണംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38, ലക്കം 7,മാര്‍ച്ച്/ലേഖനം /അമിതമായി നബിയെ പുകഴ്ത്തല്‍ ,തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന ബിദ്അത്തും

Instagram