വിപ്ലവം നടന്ന ദിവസംഒക്ടോബര്‍ വിപ്ലവം, ലെനിന്‍, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളന സുവനീര്‍ ഡിസംബര്‍ 16,17,18

Instagram