വഹ്ഹാബി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശെെത്വാന്‍ തര്‍ക്കംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38, ലക്കം 6,ജനുവരി/വഹാബി ചര്‍ച്ചകള്‍

Instagram