വഹാബിസം കലാപമാണ് കാരുണ്യമല്ലനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 42 , ലക്കം 3 ,മെയ്/ലേഖനം /വഹാബിസം

Instagram