വലദത്ഹു മഖ്തൂനന്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 38, ലക്കം 7,മാര്‍ച്ച്/ലേഖനം /നബിയുടെ ജനനം

Instagram