വധുവില്‍ പരിഗണക്കപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങള്‍



നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 7 , ലക്കം 12,ഡിസംബര്‍ /പഠനം /എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വധു

Instagram