ലൂയിപതിന്നാലാമന് എന്ന പരുന്തിന്‍െ ചിത്രം
Instagram