ലക്ഷങ്ങള്‍ അമുക്കിയ കള്ളന്‍മാര്‍ കലൈബിന്റെ കള്ളക്കത്ത് ചമയ്ക്കുന്നുമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 20 ലക്കം 18 ‍‍‌‍ഡിസംബര്‍ 15 /ലേഖനം / എ.പി.സുന്നി

Instagram