റൗസത്തുല്‍ഉലൂം അറബികാളേജിന്റെ 9 മത് വാര്‍ഷികയോഗത്തിലെ പ്രസംഗംഇസ്ലാമിക് കശ്‍ച്ചര്‍ /ഉല്‍ഘാടനപ്രസംഗം / അബ്ദുല്‍ വഹാബ് ബുഖാരി സാഹിബ് /

Instagram