രോഗ പീഢങ്ങള്‍ ;മൂഢ ധാരണകള്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 33 , ലക്കം 5,നവംബര്‍/രോഗവും പ്രധിവിധികളും ഇസ്ലാമില്‍

Instagram