രണ്ട് കവിതകള്‍ തെരുവിലെ വിദ്യ ഇതേ വഴിയില്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-22, ജനുവരി 10-16

Instagram