യൂറോപ്പ് ഭയക്കുന്ന പ്രവാചകനും യൂറോപ്യരെ അനുഗ്രഹിച്ച പ്രവാചകനുംസത്യധാര. പുസ്തകം-10 ലക്കം 9 ഡിസംബര്‍‌ 1-15/മതം, ഇസ്ലാം, സംസ്കാരം

Instagram