യഥാത്ഥ മതവും ഇസ്ലാമേതര മതങ്ങളും ഒരു സ്വല്‍പ വീക്ഷണത്തില്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 2 , ലക്കം 9,സെപ്തംബര്‍ /ലേഖനം / മതങ്ങള്‍

Instagram