യത്തീംഖാനയ്ക്കു ആശംസതിരൂരങ്ങാടി യത്തീം ഖാന സില്‍വര്‍ ജൂബിലി സോവനീര്‍ 1970

Instagram