മൃഗബലി ക്രൂരതയല്ലേ?സത്യധാര. പുസ്തകം-9 ലക്കം 11 ജനുവരി 1-15/ മതം, ഇസ്ലാം, നിവാരണം

Instagram