മുരിങ്ങയും കര്‍മൂസയുംനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 41 , ലക്കം 6 ,നവംബര്‍/വനിതാപംക്തി

Instagram