മുന്നണിയിലെ പ്തകിസന്ധി , മാര്‍കിസ്റ്റ് ഗൂഡാലോചനമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 6 ലക്കം 16 ഒക്ടോബര്‍‌ 1 /ലേഖനം / രാഷ്ട്രീയം / മാര്‍കിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി

Instagram