മുത്തശ്ശിയും പയ്യനും വിഴുങ്ങിയ ഒരു തട്ടിപ്പിന്റെ നാറുന്ന കഥമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 20 ഫെബ്രവരി 15 /ലേഖനം / മലയാളമനോരമ

Instagram