മസ്ജിദുല്‍ അഖ്സാനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 9, സെപ്തംബര്‍ /ലേഖനം /മസ്ജിദുല്‍ അഖ്സാ

Instagram