മലബാര്‍ കലാപം: മാപ്പിളമാര്‍ നടത്തിയ മോചനത്തിന്റെ പോരാട്ടംകേരള സംസ്ഥാന മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സുവനീര്‍, പോരാട്ടം, മലബാര്‍ കലാപം, മാപ്പിള

Instagram