മര്‍ഹൂം മന്ത്രി കുരിക്കള്‍നൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 1 , ലക്കം 11,നവംബര്‍ /അനുസ്മരണം /മര്‍ഹൂം മന്ത്രി കുരിക്കള്‍

Instagram