മരിച്ചവരുടെ ഉദ്യാനം മരണത്തിന്റെ പൂക്കള്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-11, ഒക്‌ടോബര്‍ 25-31 നോവല്‍-6

Instagram