മരിക്കും മുമ്പ് സ്രഷ്ടിബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ക്കുകനൂസ്റത്തൂല്‍ അനാം /പൂസ്തകം 48 , ലക്കം 7 ,ജൂലെെ /ഹദീസ് പഠനം /

Instagram