മതത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ലഅല്‍ മനാര്‍ ,സെപത്ംബര്‍ , പുസ്തകം 33 , ലക്കം 5 ,ഖുര്‍ആനിലൂടെ

Instagram